Anna Żebrowska

Anna Żebrowska – lekarz psychiatra

Anna Żebrowska – lekarz, specjalista psychiatra.
Pracuje w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje sij osobami doros3ymi oraz dziefmi od 12 roku życia. W Centrum zajmujj sij diagnostyk9 i leczeniem schizofrenii i innych zaburzeq psychotycznych, nastroju, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, snu, odżywiania. Interesuje sij psychoterapi9 humanistyczn9, jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii zintegrowanej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Konsultacje tak?e w jjzyku angielskim.